Ngày sinh: 30/04/1936

Hoạt động khoa học:

+ Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam (từ 2004)
+ Thành viên Hội tim mạch Pháp (1991)
+ FAFC (Fellow of the ASEAN Federation of Cardiology) (2007)
+ FACC (Fellow of the American College of Cardiology) (2005)
+ Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Đông Nam á (2008)

Gs-PHAM-GIA-KHAI- dpaa- anh trong bai.webp

Các công trình NCKH:

Hơn 70 công trình, liên quan tới Siêu âm chẩn đoán trong tim mạch, tới Tim mạch học can thiệp (interventional cardiology). Hiện nay: Tiếp tục nghiên cứu và chỉ đạo các công trình NCKH về tim mạch tại Viện Tim mạch Việt nam và Hội Tim mạch học Việt nam.

Khen th­ưởng:

+ Giải thư­ởng Nhà Nư­ớc (2005) về các công trình NC KH trong việc ứng dụng các thành tựu kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch.
+ Anh hùng Lao động XHCN do những đóng góp xuất sắc cho Y học (1998 – 2007) (Chủ tịch n­ước ký 29/04/2008).

Bình luận