ThS. BS Nguyễn Nam Thanh
PGS. TS Vũ Điện Biên
GS. TS Phạm Gia Khải
GS Lê Đức Hinh
ThS. BS Nguyễn Huy Cường
TS. BS Nguyễn Thị Thúy Hằng
GS.TS. BS Nguyễn Văn Thông