Terpin Codein (Pharcoter) giảm ho, long đờm và 4 vấn đề cần lưu ý