Dùng Olanzapine điều trị tâm thần phân liệt và lưu ý cần nhớ